Sisteme de distributie

Sisteme de ditributie a caldurii in interiorul cladirilor.

 

De ce incalzire in suprafata si/sau ventiloconvectoare?

Raspunsul este simplu: regimul de functionare al unei PdC este optim atunci cand temperatura de tur este minima. In plus distributia in suprafata (pardoseli/pereti/plafoane) si/sau distributia cu ventiloconvectoare permite si racirea in sezonul de vara.

DISTRIBUTIA IN VENTILOCONVECTOARE.

Avantaje:

  • pret mai mic decat distributia in suprafata;
  • sistemul poate fi usor montat intr-o cladire cu incalzire clasica;

Dezavantaj:

  • zgomot produs de ventilator (sub 20dB, totusi);

 

 

 

 

SISTEMUL DE ÎNC?LZIRE-R?CIRE PRIN SUPRAFA?? (pardoseli/pereti/plafoane)-prezentarea de catre sc HUNISOFT srl a sistemului HuniTherm® (sau similar).

 

Principalele avantaje ale sistemului: nu provoac? alergii, func?ionare silen?ioas?, estetic, func?ionare f?r? curenturi de aer, u?or de montat, modern.

Principiul înc?lzirii/r?cirii prin perete/tavan (suprafa??) const? în montarea sub tencuial? a tuburilor cu diametru mic. Prin aceste tuburi poate circula ap? cald? de 34/30°C pentru înc?lzire, sau ap? rece 16/20°C pentru r?cire. Ca urmare a circul?rii apei prin aceste tuburi, se va r?cii suprafa?a înc?lzind sau r?cind înc?perea.

În primul rând suprafe?ele înc?lzite vor fi pere?ii exterior, apoi tavanul iar la urm? pere?ii interiori – dac? nu mai avem alte suprafe?e disponibile.

Avantajul sistemului este ca racordurile între fitinguri ?i tuburi vor fi executate printr-o metod? unic? prin racorduri rapide. Tuburile vor fi simplu împinse într-o man?et? numit? Cartridge, astfel montarea poate fi efectuat? rapid f?r? unelte specifice, pre?ul manoperei execut?rii acestui sistem scazand considerabil.

 

 

 

Prin înc?lzire prin suprafa?? confortul termic al înc?perilor va fi atins prin cedare de c?ldur? a suprafe?elor mari înc?lzite la temperaturi joase.
În cazul înc?perilor cu finisaje reci (gresii/marmur?) poate fi aplicat pe lâng? înc?lzirea prin perete/tavan ?i înc?lzirea prin pardoseal?.
Sistemul îmbin? materialele ?i fitingurile performante ob?inând a solu?ie ideal? din punct de vedere tehnic ?i financiar.

Confortul în înc?peri depinde de mai mul?i factori. Multitudinea factorilor care influen?eaz? confortul uman sunt: mirosurile, zgomotele, iluminarea înc?perii, con?inutul de umiditate al aerului ?i starea termic? a înc?perii.

Dintre ace?ti factori noi ne ocup?m cu înc?lzirea înc?perii. Combinând înc?lzirea prin perete/tavan cu înc?lzirea prin pardoseal? ob?inem un sistem cu care putem atinge confortul termic maxim. În înc?perile înc?lzite cu sistem de înc?lzire prin suprafe?e c?ldura se transmite prin radia?ie. Din aceast? cauz? distribu?ia c?ldur? în înc?pere este cea mai omogen?. Sistemul folose?te tuburi din PE cu strat de protec?ie contra difuziei de oxigen, iar cel mai important este ca ?i fitingurile folosite la alc?tuirea sistemului men?in aceast? proprietate de protec?ie contra difuzei de oxigen.

 

Acest aspect este foarte important la sistemele de înc?lzire/r?cire care utilizeaz? pompe de c?ldur?.
Sistemul este aplicabil ?i la case din structuri u?oare, în mansarde.Este montabil prin sistemul panou pe sc?nduri ?i gipscarton.

 

Confortul termic-Temperatura rezultat?-Curen?i

 

Confortul termic într-o înc?pere se determin? prin distribu?ia temperaturii ?i starea curen?ilor.În cazul analiz?rii sistemelor de înc?lzire fenomenul de apari?ie al curen?ilor de aer ?i distribu?ia temperaturilor în înc?pere trebuie tratate paralel.Temperatura în înc?pere poae fi influen?at? prin înc?lzire sau r?cire. Sistemele de înc?lzire ?i r?cire pot fi grupate prin modul de cedare a c?ldurii, astfel distingem sisteme:-prin convec?ie-prin radia?ieSistemele prin convec?ie genereaz? mi?carea aerului înc?perii. Sistemele care cedeaz? c?ldura prin radia?ie func?ioneaz? independent de acest fenomen.

Temperatura sensibil? în înc?perile înc?lzite prin suprafa?e este o temperatur? rezultat?.Temperatura rezultat? poate este calculat? ca media sumei temperaturii suprafe?ei radiante ?i temperatura aerului înc?perii:

trez=(trad+taer)/2

Din aceast? formul? rezult? ca aceea?i temperatur? medie poate fi atins? prin temperatur? de radia?ie mai mare men?inând o temperatur? mai sc?zut? a temperaturii aerului. Temperatura suprafe?elor radiante din formul? este media propor?ional? a temperaturilor suprafe?elor radiante din înc?pere.

O solu?ie ideal? pentru suprafe?e radiante este înc?lzirea prin suprafe?e.

Pierderea de c?ldur? a cl?dirii se compune din pierderile prin transmisie de c?ldur? prin structurile cl?dirii ?i pierderile prin infiltra?ie. Men?inând o temperatur? mai sc?zut? cu 1-2°C automat vom ob?ine o pierdere mai mic? de c?ldur? prin infiltra?ie. Dimension?nd la o temperatur? mai sc?zut? cu 1°C vom ob?ine o economisire de energie cu 5-8%.Folosind sistemul de înc?lzire prin suprafe?e vom putea reduce temperatura înc?perii cu 1-2°C astfel vom putea reduce energia necesar? înc?lzirii cl?dirii cu 10-15%.

 

Considerente de mediu

 

Sistemul func?ioneaz? cu temperatur? sc?zut? 35/30°C. Astfel putem folosi generatoare de c?ldur? foarte economice cum ar fi cazanele cu condensa?ie sau pompele de c?ldur? care nu folosesc deloc energie fosil? numai energie geotermic?. Aceste noi sisteme sunt cu atât mai eficiente cu cât temperatura agentului termic este mai redus?.

 

Alte avantaje ale sistemului de înc?lzire/r?cire prin suprafa?? HuniTherm®

 

Sistemul poate fi folosit ?i la r?cire având acelea?i aspecte în func?ionare ca ?i la înc?lzire. Pe lâng? faptele amintite în leg?tur? cu confortul atins, s?n?tate, aspectele de mediu ?i energetic? sistemul are ?i avantaje în estetic?. Sistemul este invizibil în cl?dire. Acest? cerin?? apare din ce în ce mai des în cerin?ele beneficiarilor

Avantajele oferite de sistemul de înc?lzire prin suprafa??:

Sistem ascuns
Satisface cerin?ele din ce în ce mai frecvente ca instala?iile de înc?lzire s? fie cât mai ascunse.
Sistem folosibil atât pentru înc?lzire cât ?i pentru r?cire.
Sistemul func?ioneaz? la temperaturi joase. Pentru înc?lzire ecartul ideal este 35/30°C, iar pentru r?cire 16/20°C pentru evitarea apari?iei condensului pe suprafa?a interioar?.
Nu provoac? alergii
Sistemul cedeaz? c?ldura prin fenomenul de radia?ie. Acesta evit? producerea curen?ilor de aer ?i transportul prafului.

Singurul dezavantaj al sistemului de înc?lzire prin perete/tavan este ca trebuie s? fie decis deja în faza de proiectare cum va fi mobilat? casa.

Suprafe?ele înc?lzite/r?cite trebuie realizate pe pe suprafe?e neacoperite (astfel va fi perfect? radia?ia). Dac? dorim s? mont?m o pictur? sau un raft pe perete atunci cu o folie termodetectoare prin înc?lzirea sistemului la 45/40°C putem definii traseul tuburilor în tencuial?. Gaura în perete poate fi executat? doar cu aceast? metod?.

Sistemul HuniTherm® a fost testat în UE ?i poate fi utilizat cu siguran?? ca sistem de înc?lzire r?cire pentru cl?diri.